తొలకరి పాత సంచికలు

సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులని, విధానాలని రైతులకు, పాలకులకు అర్థం అయ్యేలా చెప్పటం కోసం చేస్తున్న చిన్న ప్రయత్నం ఈ మా తొలకరి. రామాంజనేయులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

సుస్థిర వ్యవసాయ మాస పత్రిక