ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సేంద్రీయ వ్యవసాయ విధానం

సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించటానికి ప్రభుత్వం 2008 లో సేంద్రీయ వ్యవసాయ విధాన ముసాయిదా పత్రాన్ని ప్రకటించింది. అయితే అది ఇప్పటిదాకా కార్య రూపం దాల్చలేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>